back - page précédente forward - page suivante one level up - monter un niveau imprimez page print

Ubufasha

Sinshobora kubona amakuru nshaka cyangwa hari amahuriro y´inyandiko adakora neza. Imbata y´ibice by´ingenzi by´amakuru iri ibumoso ntabwo ikora neza.
Birashoboka ko haba hari ahadakora neza. Kanda hano kugirango ubashe gukemura icyo kibazo

Simbasha gufungura inyandiko zimwe nazimwe.
Inyandiko hafi yazose ziri muri pdf, urasabwa gushyira muri mudasobwa yawe porogarame yitwa Foxit reader pour windows. Kugirango ushyiremo iyo porogame kanda kugashushanyo kari hasi , maze ukande kukadirishya kagusaba kwemera ko iyi porogarame ijyamo.

.

Mushobora kandi no gukoresha porogarame yitwa Acrobat Reader, mushobora kubona ku ubuntu ku umurongo wa internet www.adobe.com (ugomba kuba ufite internet).

Utu dushushanyo dukurikira tumaze iki ?
Kujya kuri pagi ibanziriza iyo uriho
Kujya kuri pagi ikurikira iyo uriho
Kujya ku ingingo y´imbata ibanziriza iyo uriho
Gusohora muri mudasobwa urupapuro rwanditseho ibyo ushaka